• Khayar Lake Trek Glacier View Khayar Lake Trek Glacier View
  • Khayar Lake Trek Annapurna South View Khayar Lake Trek Annapurna South View
  • Khopra Danda View Point Khopra Danda View Point
  • Sunrise View in Khayar Lake Trek Sunrise View in Khayar Lake Trek
  • Annapurna Region Yak Farm Annapurna Region Yak Farm
18 Days